04 آبان 1400

        

 

 • نام و نام خانوادگی: حسین دهقان
 •  سمت: مدیر کل
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی عمران
 • مدت انتصاب: 98/03/11
 • سوابق خدمت: 28 سال
 • معاون مسکن استان به مدت 6 سال
 • سرپرست اداره کل به مدت 17 ماه
    • نام و نام خانوادگی: مرتضی دانایی
    • سمت: معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل
    • تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت اجرایی
    • زمان انتصاب: خرداد 98
    • سابقه خدمت: 10سال
    • سوابق: رئیس امور اداری به مدت 9 سال
     لینک شرح فرآیند خدمات معاونت
   • شرح وظایف:                                                                           
    1- سرپرستي و هدايت كليه واحدهاي تحت نظارت به منظور حسن انجام وظايف محوله
    2- نظارت بر گردش كار كليه فعاليت هاي اداري، ساختاري، رفاهي مالي و محاسباتي و كوشش به منظور رفع مشكلات مربوطه و ارائه گزارشهاي مستمر در زمينه فعاليتهاي جاري به قائم مقام وزير و مديركل استان
    3- سرپرستي و نظارت بر امر پيش بيني نيروي انساني مورد نياز اداره كل و نيازهاي آموزشي در قالب اعتبارات سالانه، افت نيروي انساني و ساير متغيرهاي موثر به منظور تنظيم برنامه جامع نيروي انساني
    4- نظارت بر فعاليت هاي كميسيون تحول اداري اداره كل در راستاي تحقق هفت برنامه تحول اداري و ارائه گزارش هاي لازم به قائم مقام وزير و مديركل استان و حوزه ستادي وزارتخانه
    5- نظارت بر امر تجزيه و تحليل سيستم ها و روشهاي انجام كار و اصلاح روش هاي اختصاصي و مشترك با هماهنگي حوزه ستادي در جهت ارتقاء بهره وري، كارآيي ، رضايت ارباب رجوع، كاهش هزينه ها و حذف مراحل زائد
    6- نظارت بر امر استقرار نظام مديريت بهره وري به منظور استفاده بهينه از منابع انساني، مالي ، اطلاعاتي ...
    7- نظارت بر نحوه ارائه خدمات پشتيباني از قبيل : انساني، مالي و ... به ساير قسمت ها از طريق واحدهاي زير مجموعه
    8- نظارت بر نحوه تدارك مواد مصرفي و قطعات يدكي ماشين آلات و ذخيره و مصرف آنها طبق مقررات مربوط
    9- نظارت بر چگونگي واگذاري امور خدمات عمومي اداره كل به بخش خصوصي
    10- نظارت بر انجام امور دبيرخانه اي اداره كل
    11- نظارت بر نحوه پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني طبق ضوابط و مقررات مالي مربوط
    12- نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات از لحاظ رعايت ضوابط و مقررات مالي مربوط
    13- كنترل نحوه نگهداري حساب ها و تنظيم دفاتر مالي و اموالي اداره كل با تبادل نظر و همكاري واحدهاي ذيربط استان
    14- برقراري ارتباط و انجام هماهنگي هاي لازم با دستگاه هاي ذيربط استان به منظور رفع ابهامات، مشكلات و تنگناها در مورد وظايف و مسئوليت هاي محوله
    15- نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها، دستورالعمل ها، قوانين و مقررات در واحدهاي زيرمجموعه
    16- برقراري ارتباط و انجام هماهنگي هاي لازم با دستگاه هاي ذيربط استان
    17- شركت در كميسيون ها، كميته ها و شوراهاي مربوطه حسب قوانين و آئين نامه هاي موضوعه
     

  •  

 

شرح وظایف:                                                        
 1. راهبري برنامه هاي حوزه معاونت و هدايت واحد هاي تحت سرپرستي در اجراي وظايف محوله .
 2. راهبري اجراي اهداف و خط مشي هاي قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان .
 3. راهبري و هدايت واحد هاي تابعه در امور مرتبط با اداره كل نظام مهندسي ساختمان استان و كانون كاردانهاي فني و ساير تشكل هاي حرفه اي و صنفي .
 4. راهبري امر ارتقاء كيفي مهندسي ساختمان در استان از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين ، مقررات ، روش ها و ساختار اداري و اجرائي مربوطه .
 5. راهبري اجراي برنامه هاي مرتبط با تامين و توسعه مسكن و ارائه راهبرد هاي لازم به منظور جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در سرمايه گذاري بخش مسكن .
 6. راهبري امور مرتبط با خانه هاي سازماني .
 7. رهبري امر همكاري و هماهنگي با ساير دستگاه هاي ذيربط استاني در راستاي وظايف مرتبط با بخش مسكن و ساختمان .
 8. راهبري امر مديريت توليد و عرصه مسكن .
 9. شويق استفاده كنندگان از فن آوري هاي نوين در ساخت و توليد انبوه مسكن و ساختمان و نظارت بر ايجاد بانك اطلاعات مربوط به توليد كنندگان مسكن و ساختمان ، مصالح و كالاهاي مرتبط با ساختمان در سطح استان و بهره برداري از آن .
 10. شركت در جلسات منعقده به منظور تسهيل در اجرا و پيشرفت پروژه ها و ارائه گزارش به مدير كل .
 11. شركت در كمسيونها ، كميته ها و شورا هاي مربوطه حسب قوانين و آئين نامه هاي موضوعه .

 شرح وظایف:

راهبري و نظارت بر امر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري(مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران) قوانين مربوطه و طرحهاي شهرسازي و معماري،عمران شهري و طرحهاي شهري.
راهبري و نظارت بر تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و عمران(جامع)ناحيه،مجموعه هاي شهري و جامع شهري ، طرحهاي تفصيلي، طرحهاي معماري و طراحي شهري،طرحهاي ويژه،شهرك ها و شهرهاي جديد.
راهبري و نظارت بر اجراي آئين نامه هاي مربوط به نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه عمران محلي و ناحيه اي منطقه اي و ملي مقررات شهرسازي و معماري كشور و همچنين استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها.
راهبري دبيرخانه هاي كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي و كميسيون ماده 5 در استان.
راهبري و نظارت بر طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي.
ظارت بر تنظيم قرارداد با مهندسين مشاوربه منظور تهيه طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه،مجموعه هاي شهري و جامع شهر، تفصيلي،طرحهاي ويژه،طراحي شهري و معماري و طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي.
شركت در كميسيونها،كميته ها،شوراهاي مربوطه حسب قوانين و آئين نامه هاي موضوعه.
راهبري و نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت واحد هاي تابعه و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور
همكاري و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط استاني در راستاي وظائف مرتبط با بخش شهرسازي و معماري.
راهبري و نظارت بر كليه امور مربوط به بخش شهرسازي و معماري در استان.
همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه تهيه و تنظيم لوايح و قوانين و ضوابط و معيارها و استانداردهاي شهرسازي و اجراي ساير امور محوله.

 

 •  نام و نام خانوادگی: سید حسین  موسوی  
 • سمت: معاون املاک و حقوقی
 • تحصیلات: لیسانس حقوق قضایی
 • مدت انتصاب: فروردین98
 • سابقه خدمت: 10سال
 •                                                                                                                                              
 •  

 • لینک شرح فرآیند خدمات معاونت 
 • لینک شناسه فرآیند خدمات

شرح وظایف:

1- راهبري برنامه هاي حوزه مديريت و هدايت واحدهاي تحت سرپرستي در اجراي وظايف محوله
2- راهبري امر ارزيابي و برآورد قيمت اراضي مورد خريداري و تملك شده و همچنين اراضي كه به متقاضيان واگذار مي شود براساس قانون و آئين نامه اجرايي مربوطه
3- كنترل امر جمع آوري آمار و اطلاعات و ساير داده هاي مورد نياز جهت برنامه ريزي فعاليت ها و اقدامات واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه نتايج به مديركل استان
4- نظارت بر ايجاد و به روز رساني بانك اطلاعات زمين در استان
5- برقراري ارتباط با واحدهاي مختلف استان به منظور كسب اطلاع از فعاليت هاي آنان در رابطه با زمين و امكانات واگذاري آن و همچنين كسب آمار و اطلاعات در خصوص فعاليت هاي انجام شده بر روي زمين هاي شهري در سطح استان
6- نظارت بر امر حفاظت از اراضي در سطح استان
7- نظارت بر امر شناسايي، انتخاب زمين مناسب براي پروژه ها و امكان سنجي اراضي و تحويل زمبن
8- شركت در كميته ها و جلسات منعقده و ارائه گزارش به مدير كل استان
9- تهيه برنامه هاي اجرايي مديريت و گزارش پيشرفت كارها در قالب برنامه هاي مصوب به مدير كل استان
10- راهبري امور دبيرخانه كميسيون تشخيص موضوع ماده 12 قانون زمين شهري
11- راهبري امر ارزيابي عرصه و اعيان مستحدثات واقع در مسير راه ها و پرداخت بهاي آنها 

 • نام و نام خانوادگی: اسماعیل باغبان                                                                
 • سمت: معاون مهندسی و ساخت
 • تحصیلات: فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • مدت انتصاب: از تیرماه 91 تا کنون
 • سابقه خدمت: 14سال
  لینک شرح فرآیند خدمات معاونت
 • لینک شناسه فرآیند خدمات
 • شرح وظایف:
 1. نظارت بر امر تدوين برنامه هاي فني و اجرائي منطبق با سياست هاي ابلاغي
 2. نظارت بر امر نيازهاي سازمان هاي دولتي مستقر در استان به ساختمان هاي اداري، تخصصي و عمومي و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مديركل استان
 3. نظارت بر تهيه و اطلاعات مربوط به پروژه هاي مالي در دست اجرا اعم از اعتبارات و پيشرفت هاي فيزيكي و پرداخت ها به منظور جمع بندي و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مديركل استان
 4. انجام هماهنگي با واحدهاي تحت سرپرستي به منظور برآورد نيازهاي تداركاتي طرح ها و پروژه هاي ملي و استاني و ارائه به حوزه قائم مقام وزير و مديركل استان جهت اتخاذ تصميم
 5. نظارت بر تنظيم قرارداد با مهندسين مشاور به منظور تهيه طرح هاي بخش
 6. شركت در كميسيون ها، كميته ها ، شوراهاي مربوطه حسب قوانين و آئين نامه هاي موضوعه
 7. نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت واحدهاي تابعه و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور
 8. همكاري و هماهنگي با ساير دستگاه هاي ذيربط استاني در راستاي وظايف مرتبط با بخش فني واجرايي
 9. نظارت بر كليه امور مربوط به بخش فني و اجرائي در استان
 10. همكاري و مشاركت با حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير امور محوله