05 مهر 1400
En | 

وزیر راه و شهرسازی

عباس احمد آخوندی

متولد 1336 با رای 159 نماينده مجلس؛ در تاريخ 24/5/1392 عباس احمد آخوندی وزير راه و شهرسازی شد.

سوابق تحصيلی
  • دكترای اقتصاد سياسی از دانشگاه رويال هالووی لندن
  • كارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تهران
  • فعاليت هاي اجرايی