| 01 تیر 1400
En | 

پرونده ویژه

رویکرد وزارت راه و شهرسازی در تنظیم زمین با راهبرد صیانت از اراضی شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در مراجع قضایی با انجام اقداماتی همچون بازنگری در روش‌های واگذ...
دوشنبه 10 مهر 1396

جستجو

برچسب ها